30-Ekim-2021 250Bar HM serisi Hidrolik Silindir ISO 6022